Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Definities

Link-Assistant.nl

Link-Assistant.nl is een website die beheert wordt door en eigendom is van Cloud Workx (KvK. 08144910  |  BTW. NL137765149B01 | Post Adres: Zevenblad 23, 7623 CH Borne).

Cloud Workx is reseller voor de programma's van Link-Assistant.com.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Link-Assistant.nl wordt gesloten.

Producten en diensten van Link-Assistant.nl

De door Cloud Workx te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst

Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Link-Assistant.nl.

Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Link-Assistant.nl.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Link-Assistant.nl niet bindend en niet van toepassing.

Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Link-Assistant.nl gedaan zijn vrijblijvend.

Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Link-Assistant.nl; tevens dient een vergoeding te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Link-Assistant.nl.

Duur en beëindiging

De overeenkomst van een domeinnaam/hosting-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Link-Assistant.nl heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Link-Assistant.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Link-Assistant.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Link-Assistant.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet het is niet toegestaan om adult-pages of warez te verspreiden.

Levering en leveringstijd

Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Link-Assistant.nl zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

Link-Assistant.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Prijzen

Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Link-Assistant.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Link-Assistant.nl.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Link-Assistant.nl het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen.

Link-Assistant.nl stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur per email, voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Link-Assistant.nl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Link-Assistant.nl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Link-Assistant.nl is voldaan.

Aansprakelijkheid

Link-Assistant.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Link-Assistant.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Link-Assistant.nl kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Link-Assistant.nl of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Link-Assistant.nl.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Link-Assistant.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Link-Assistant.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart Link-Assistant.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Link-Assistant.nl.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Link-Assistant.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Link-Assistant.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Link-Assistant.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Link-Assistant.nl mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Link-Assistant.nl. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Link-Assistant.nl als gevolg daarvan lijdt.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan

derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Buitengebruikstelling

Link-Assistant.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Link-Assistant.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Link-Assistant.nl zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Link-Assistant.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Link-Assistant.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Reclame - 30 dagen niet goed, geld terug

Op alle software en services via Link-Assistant.nl geldt een 30 dagen, niet goed, geld terug garantie.
Bent u niet tevreden?

Stuur dan binnen 30 dagen, een email naar en u krijgt direct uw geld terug.

Wijziging van de voorwaarden

Link-Assistant.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Probeer SEO PowerSuite 7 dagen gratis

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Geen verplichtingen, puur voordeel!
Zie hoe je posities in Google verbeteren.

Méér dan 2 miljoen gebruikers wereldwijd